Από: Έως:


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Κλείσιμο της 14/5/2021
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
2,00000,00% 0,00002040,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 2,00002,00002,00002,0000ΝΑΚΑΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E