Από: Έως:


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Κλείσιμο της 6/8/2020
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
1,50000,00% 0,000000,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 1,50001,50001,50001,5000ΝΑΚΑΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E