Από: Έως:


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Κλείσιμο της 6/12/2019
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
1,97000,00% 0,000000,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 1,97001,97001,97001,9700ΝΑΚΑΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E