Από: Έως:


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Κλείσιμο της 11/10/2019
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
2,0000-0,99% -0,0200180361,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 2,02002,02002,00002,0200ΝΑΚΑΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E