Από: Έως:


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
Κλείσιμο της 18/7/2019
 ΚλείσιμοΔ (%)Δ (Ευρώ)Συν.Όγκος Συν.Αξία
2,02003,59% 0,0700400808,00
 ΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ.ΚλείσιμοΣύμβολο Χ.Α.
 2,02002,02002,02001,9500ΝΑΚΑΣ
Ημερομηνίες έχουν τη δομή ηη/μμ/εεεε.
Δεδομένα και επεξεργασία από την PROFILE A.E